Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Arbitrage

COGENS Advocaten > Nieuws  > Arbitrage

Arbitrage

Indien partijen een geschil hebben, kan dat op een aantal manieren worden beslecht. Je kunt via een gerechtelijke procedure de (overheids)rechter vragen recht te spreken. Dat is nu eenmaal een grondrecht (art. 17 Grondwet) voor iedereen. De Nederlandse wet biedt echter de mogelijkheid voor een alternatief voor privaatrechtelijke geschilbeslechting, namelijk Arbitrage. Bij arbitrage kiezen partijen ervoor om een of meerdere ter zake deskundige arbiters (particuliere rechters) te vragen een (bindend) oordeel over de kwestie te vellen middels een arbitraal vonnis. De arbiter hakt dus de knoop door.

Arbitrage wordt regelmatig in de Bouw en de ICT toegepast, maar ook in de sport, bij consumentenzaken, huurkwesties en bij burenconflicten. Een goed voorbeeld daarvan is de Rijdende rechter. Minder bekend is arbitrage in arbeidszaken, terwijl menig arbeidsconflict, met uitzondering van ontslagzaken, zich bij uitstek leent voor deze vorm van geschilbeslechting. Te denken valt aan conflicten over de toepassing van arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, scholings- en bevorderingsbeleid e.d.

Voor arbitrage is een overeenkomst tussen partijen vereist waaruit hun wil blijkt om geschillen aan arbitrage te onderwerpen. Partijen spreken dan af eventuele toekomstige geschillen aan arbitrage te onderwerpen. Een dergelijk arbitraal beding heeft tot gevolg dat de gewone rechter zich onbevoegd moet verklaren, wanneer een partij een geschil toch aan hem voorlegt en de wederpartij zich op de arbitrageclausule beroept.

Als een geschil ontstaat en partijen hebben vooraf niets over geschillenbeslechting afgesproken, dan kunnen ook zij alsnog tot arbitrage overgaan. De arbitrageovereenkomst wordt dan vastgelegd in een compromis.

De arbiter (of het arbitragecollege bij meerdere arbiters) behandelt het conflict op een manier die lijkt op die van de rechter. De arbiter is meestal iemand die deskundigheid heeft op de desbetreffende bedrijfstak waar het geschil bestaat. De eiser dient schriftelijk een eis in en de tegenpartij reageert schriftelijk met een verweer. Eventueel volgt een tweede schriftelijke ronde. Daarna organiseert de arbiter een zitting waar partijen hun standpunt mondeling kunnen toelichten. Ook kan de arbiter getuigen en deskundigen horen of zelf kijken waarom het gaat.

Voordelen van arbitrage:

  • De specifieke deskundigheid van arbiters ter zake het onderwerp van het geschil;
  • De vertrouwelijkheid van een arbitrale procedure;
  • Veelal korte doorlooptijd van de procedure
  • De flexibele en informele procesgang;
  • Lagere kosten (afhankelijk van de complexiteit);
  • Een arbitraal vonnis is finaal en er staat (in beginsel) geen hoger beroep open.

Wanneer de arbitrageprocedure is uitgemond in een vonnis, kan de partij in wiens voordeel is beslist aan de rechter verzoeken om verlof te verlenen voor de tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis. Aangezien de voorzieningenrechter het verlof slechts op zeer beperkte gronden mag weigeren, zal het in de meeste gevallen worden verleend. Vervolgens kan de betreffende partij het arbitraal vonnis laten executeren, derhalve zonder dat eerst een inhoudelijke procedure voor een overheidsrechter hoeft te worden doorlopen.

Wilt u weten of uw geschil zich leent voor arbitrage? Maak een afspraak met onze specialisten!

 

Geschreven door mr. drs. Hans Sterk