Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Bestuursrecht

Ons kantoor is gespecialiseerd in zaken tegen overheden. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, beleid moet publiceren, bevoegdheden voor inspectie en welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn.

 

Wij adviseren particulieren en rechtspersonen (maatschappelijke organisaties, instellingen in de gezondheidszorg en ondernemingen) omtrent hun positie ten opzichte van de overheid en staan hen bij in zowel bestuursrechtelijke als civiele procedures. Conflicten met de overheid behoren tot de hardnekkigste die er zijn. Zonder uitzondering staat de gemiddelde burger en/of ondernemer in die conflicten op drie-nul achterstand. De overheid is beter op de hoogte van haar eigen regels. De overheid heeft meer middelen om haar vermeende gelijk af te dwingen. En de overheid beroept zich er vaak op dat zij negatieve precedentwerking behoort te vermijden, zodat ook het kleinste geschil tot in hoogste instantie koste wat het kost wordt uitgevochten.

 

Onze advocaten bestuursrecht geven u graag advies en staan u bij in procedures (zowel voor de bestuursrechter als voor de civiele rechter), onder meer in zaken betreffende:
• Aansprakelijkheid bij verontreiniging
• Bestemmingsplannen
• Bestuurlijke dwangsom en bestuursdwang
• Bestuurlijke boete
• Sanctie bodem-, lucht- en waterverontreiniging
• Opheffing/ sluiting bedrijf
• Bouwvergunningen en/of omgevingsvergunningen
• Exploitatievergunningen en horecavergunning
• Milieuvergunningen en –ontheffingen
• Nadeelcompensatie
• Handhaving toezichthouder
• Planschade na besluit overheid
• Projectontwikkeling
• Bibob procedure
• Rechtmatige – en onrechtmatige overheidsdaad
• Schadevergoeding na vernietiging besluit
• Ruimtelijke ordening
• WABO
• Wet Openbaarheid Bestuur (Wob).