Bestuursrecht

Ons kantoor is gespecialiseerd in zaken tegen overheden. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, beleid moet publiceren, bevoegdheden voor inspectie en welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn.

Wij adviseren particulieren en rechtspersonen (maatschappelijke organisaties, instellingen in de gezondheidszorg en ondernemingen) omtrent hun positie ten opzichte van de overheid en staan hen bij in zowel bestuursrechtelijke als civiele procedures. Conflicten met de overheid behoren tot de hardnekkigste die er zijn. Zonder uitzondering staat de gemiddelde burger en/of ondernemer in die conflicten op drie-nul achterstand. De overheid is beter op de hoogte van haar eigen regels. De overheid heeft meer middelen om haar vermeende gelijk af te dwingen. En de overheid beroept zich er vaak op dat zij negatieve precedentwerking behoort te vermijden, zodat ook het kleinste geschil tot in hoogste instantie koste wat het kost wordt uitgevochten.
Onze advocaten bestuursrecht geven u graag advies en staan u bij in procedures (zowel voor de bestuursrechter als voor de civiele rechter), onder meer in zaken betreffende:

• Aansprakelijkheid bij verontreiniging
• Bestemmingsplannen
• Bestuurlijke dwangsom en bestuursdwang
• Bestuurlijke boete
• Sanctie bodem-, lucht- en waterverontreiniging
• Opheffing/sluiting bedrijf
• Bouwvergunningen en/of omgevingsvergunningen
• Exploitatievergunningen en horecavergunningen
• Milieuvergunningen en –ontheffingen
• Nadeelcompensatie
• Handhaving toezichthouder
• Planschade na besluit overheid
• Projectontwikkeling
• Bibob procedure
• Rechtmatige – en onrechtmatige overheidsdaad
• Schadevergoeding na vernietiging besluit
• Ruimtelijke ordening
• WABO
• Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Wij helpen u graag verder

Filter

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.