Cogens

Facebook

LinkedIn

Copyright 2018 Cogens.
All Rights Reserved. | Design www.fuzzd.nl
 

Scheiden? Kies voor mediation!

COGENS Advocaten > Nieuws  > Scheiden? Kies voor mediation!

Scheiden? Kies voor mediation!

(Echt)scheiden is een periode van onrust en onzekerheid die vaak gepaard gaat met slapeloze nachten, verdriet, teleurstellingen, verwijten, angsten, woede en frustraties. Met het oog op de toekomst is het voor iedereen van belang dat er nu goede beslissingen worden genomen, waar alle betrokkenen zich in de toekomst goed bij voelen.

De ervaring leert dat een scheiding veel soepeler verloopt als een gespecialiseerde Familiemediator optreedt als bemiddelaar; hij of zij bemiddelt bij het maken van duurzame afspraken. Daarbij komt dat de inzet van een mediator ook scheelt in de portemonnee. Twee ruziënde advocaten kosten immers veel meer dan één mediator. Alle reden om te kiezen voor bemiddeling door een mediator.

U hoeft het inhoudelijk niet met elkaar eens te zijn, maar u hebt de intentie er met elkaar uit te komen.

Tenslotte hebt u ooit als volwassenen de keuze gemaakt om met elkaar verder te gaan. Dan moet u ook als volwassenen de scheiding in goed overleg met elkaar regelen. Ook al lopen de emoties daarbij hoog op. Maar, de mediator kan alleen helpen als u bereid bent samen en in goed overleg naar een oplossing te zoeken. De mediator begrijpt dat dit een emotioneel proces is, maar zolang u in overleg de zaken wilt regelen, biedt de mediator u de helpende hand.

De mediator kan u in dat geval helpen bij het maken van onderlinge afspraken. Deze afspraken nemen we op in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant en een ouderschapsplan, indien er minderjarige kinderen zijn, begeleiden het gemeenschappelijke verzoekschrift, dat de rechtbank moet bekrachtigen om de scheiding definitief te maken.

Maak betere afspraken met mediation

Goede afspraken, die door beide partijen worden gedragen, zijn van groot belang bij een scheiding. Met mediation kun je dan ook grote problemen in de toekomst voorkomen. Dat is beter voor jezelf, je kinderen en je omgeving.

De mediator ziet erop toe dat alle belangrijke onderwerpen worden besproken. De meest voorkomende zaken op een rij:

 • Ouderschapsplan en omgangsregeling kinderen
 • Verdeling van vermogen en schulden
 • Verdeling van de inboedel en andere bezittingen
 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Verdeling van opgebouwde pensioenen

Een ervaren mediator maakt scheiden makkelijker. Cogens Advocaten heeft naast familierecht-advocaten ook ervaren mediators die op jaarbasis vele scheidingen behandelen. Scheiden is voor iedereen pijnlijk en moeilijk, maar door gebruik te maken van één van onze ervaren mediators vergroot je de kans op een scheiding op basis van duurzame afspraken. Dat is beter voor jezelf, maar vooral voor de kinderen. En juist naar de kinderen gaat onze zorg uit. Zo kunnen wij de kindgesprekken met de ouders begeleiden, zodat ook een echtscheiding voor kinderen ‘soepel’ kan verlopen.

Scheiden in 5 stappen

Onder begeleiding van onze mediator bepaal je zelf op welke voorwaarden de scheiding vorm krijgt. Daarbij worden de volgende vijf stappen doorlopen:

 1. Afspraken maken (zie boven)
 2. Opstellen echtscheidingsconvenant 1 en ouderschapsplan 2
 3. Verzoekschrift indienen bij rechtbank
 4. Beschikking rechter
 5. Inschrijving in de gemeentelijke registers

Pas als alle stappen zijn doorlopen, is de scheiding definitief. Stap drie tot en met vijf duren maximaal zeven weken. De tijd die nodig is om tot goede afspraken te komen en deze zorgvuldig vast te leggen in het convenant (stap een en twee) varieert sterk van geval tot geval. Gemiddeld kost dat drie tot vijf gesprekken bij de mediator. Het voordeel is wel dat u zelf al heel veel kunt doen en dat bespaart uiteraard op de kosten.

Hieronder worden nog enkele zaken uitgelegd:

1 Echtscheidingsconvenant

Het convenant is een document waarin alle relevante afspraken met betrekking tot het scheiden zijn vastgelegd en dat ter begeleiding van het verzoekschrift bij de rechter wordt ingediend. Er is altijd een standaard-convenant, maar uiteindelijk is alles maatwerk. Tenslotte maakt u samen de afspraken.

2 Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan verplicht bij een scheiding met (minderjarige) kinderen. De rechter beoordeelt het ouderschapsplan inhoudelijk bij het indienen van het echtscheidingsconvenant. Kinderen hebben het recht hun beide ouders te blijven zien na een scheiding. In de meeste situaties heeft het kind er belang bij om contact te houden met beide ouders. De afspraken die u nu – tijdens uw scheiding – daarover maakt, waarborgen dit recht. Een ouderschapsplan bevat afspraken over:

De mediator ziet erop toe dat alle belangrijke onderwerpen worden besproken. De meest voorkomende zaken op een rij:

 • de verdeling van de dagelijkse zorg;
 • het hoofdverblijf van het kind;
 • communicatie en overleg;
 • de verdeling van de kosten voor de kinderen;
 • praktische afspraken over: spullen, verjaardagen, vakanties;
 • alles wat verder voor u van belang is.

We begeleiden u bij het maken van heldere afspraken over de invulling van het ouderschap na de scheiding. Deze afspraken staan in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een groeimodel, waarbij nieuwe omstandigheden en behoeften kunnen vragen om een aanpassing van de eerder gemaakte afspraken.

Goede afspraken maak je door te denken en voelen als ouder: wat vind ik als moeder/vader belangrijk? Wat vindt mijn kind van deze afspraak? En niet te denken als ex-partner: ik heb verdriet als ik je zie, dus ik wil niet dat de kinderen vaak bij jou komen…

Ouderlijk gezag en ouderschap na scheiden

Ouders hebben het recht en de plicht om hun minderjarige kinderen op te voeden en te verzorgen. Elke minderjarige (jonger dan achttien jaar) staat volgens de wet onder gezag van een of meer volwassenen. Tijdens uw scheiding regelt u hoe u in de toekomst uw ouderschap gaat invullen. U maakt afspraken over de omgangsregeling, informatie en consultatie. De niet-verzorgende ouder heeft recht op informatie over het kind. De ouder bij wie de kinderen wonen, heeft de plicht om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken rond de opvoeding. De Mediator brengt de situatie van de kinderen zorgvuldig in kaart en bemiddelt over een bevredigende oplossing voor alle partijen.

Co ouderschap

Steeds vaker kiezen gezinnen voor co-ouderschap, waarbij de opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk gelijk onder beide ouders wordt verdeeld. Bij een co-ouderschap wonen de kinderen om de beurt bij een van de ouders. Bij een co-ouderschap dragen beide ouders volledige verantwoording voor de zorg voor de kinderen en verdelen ook de kosten. Verrassend misschien, maar co-ouderschap staat niet in de wet geformuleerd. De rechter gaat echter wel akkoord met afspraken tijdens de scheiding die leiden tot het co-ouderschap. Niemand kan tijdens een scheiding een co-ouderschap afdwingen bij een ouder, die dit niet wil. Co-ouderschap werkt daarom alleen als beide ouders op goede voet met elkaar staan en op een constructieve manier over de kinderen kunnen communiceren. Afspraken tussen ouders moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Het kan zijn dat uw situatie het noodzakelijk maakt dat u samen met een professionele begeleider een ouderschapsplan op maat maakt. Dit kan een psycholoog, een pedagoog of kindertherapeut zijn, en meestal is dit iemand met een kiesopleiding (Kinderen in Echtscheiding Situaties). De behoefte aan deze extra dienstverlening wordt door de desbetreffende mediator gepeild tijdens de gesprekken over de scheiding.

Een professionele ouderbegeleider is wenselijk in de volgende situaties:

 • Als emoties in de weg staan van goede afspraken. Langdurige conflicten kunnen voorkomen worden (of in ieder geval verminderd) door emoties tijdig te onderkennen. Kinderen hebben bovendien veel last van langdurige conflicten.
 • Als de standpunten van de ouders lijnrecht tegenover elkaar lijken te liggen. Bijvoorbeeld: vader wil co-ouderschap en moeder niet.
 • Als u het lastig vindt met u kinderen over de scheiding te praten. Met extra advies en begeleiding leer je kinderen te helpen met de verwerking van de scheiding;
 • Als u een kind heeft dat kwetsbaar is of speciale behoeften heeft (ADHD, autisme etc.), kunt u de hulp van een kindertherapeut goed gebruiken;
 • Wanneer het om andere redenen moeilijk is tot afspraken te komen, bijvoorbeeld omdat de fysieke afstand tussen ouders groot is of omdat er sprake is van ingewikkelde constructies met samengestelde gezinnen.

Scheiden: wie moet partneralimentatie betalen?

Bij scheiden houden de verplichtingen van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap op, maar voor de onderhoudsverplichting ligt dat anders. Bij een scheiding vervalt de verplichting niet om financieel voor elkaar te zorgen. Deze wettelijke verplichting geldt niet alleen voor de kinderen (kinderalimentatie), maar ook voor de partners. Als een van de ex-partners onvoldoende inkomsten heeft, dan moet de ander alimentatie betalen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat u daar in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapvoorwaarden andere afspraken over heeft gemaakt.

Scheiden: alimentatie berekenen

Aan de berekening van de partneralimentatie bij een scheiding liggen een aantal principes ten grondslag. Zo mag de alimentatiebetaler niet meer partneralimentatie betalen dan zijn of haar draagkracht toelaat. De draagkracht wordt berekend aan de hand van de Tremanormen. Dit zijn normen die niet in de wet zijn vastgelegd, maar in het juridisch tijdschrift Trema worden gepubliceerd. In de meeste gevallen hanteren we deze normen voor de draagkrachtberekening. Een tweede principe bij de berekening van alimentatie is het idee dat de levensstandaard van de betrokkenen er niet op achteruit mag gaan. De Mediator heeft jarenlange ervaring met de berekening van het juiste bedrag aan partneralimentatie.

Scheiden: Alimentatie voor het kind

Ouders zijn verplicht om de kosten van de opvoeding, verzorging en studie van hun kinderen te betalen. Deze onderhoudsplicht geldt voor de moeder, de biologische vader, voor een stiefouder en voor een niet-ouder die samen met een van de ouders het ouderlijk gezag heeft. Die verplichting houdt pas op als het kind 21 jaar is. Kinderalimentatie stelt de rechter vast. Het uitgangspunt voor kinderalimentatie is dat de levensstandaard van het kind niet mag dalen na de scheiding. Aan de andere kant kijkt men ook naar de draagkracht; dat wat de ouder die alimentatie gaat betalen, kan betalen. Hier vindt u een overzicht van bedragen die gemiddeld aan kinderalimentatie in Nederland worden vastgesteld.

Scheiden: alimentatie indexering

De indexering van alimentatie is niets anders dan het aanpassen van het bedrag van de alimentatie aan de gestegen prijzen en lonen in een land. Elk jaar stelt de Minister van Justitie een percentage vast aan de hand waarvan de alimentatie moet worden verhoogd.

Meer weten: maak een afspraak bij een van onze specialisten: mr. Roland Haas en/of mr. drs. Hans Sterk

Geschreven door mr. drs. H.G.W. Sterk