Bedaux

Tarieven en voorwaarden

By 26 november 2020No Comments

Tarieven en voorwaarden

Algemeen
Wij proberen met een heldere strategie duidelijke financiële afspraken te maken. De cliënt kan daarbij kiezen tussen een uurtarief of een vaste prijsafspraak. Ook is een combinatie mogelijk met een gereduceerd uurtarief bijvoorbeeld als het gewenste resultaat niet wordt bereikt in combinatie met een opslag als het resultaat wel wordt bereikt. In kwesties waarbij de aansprakelijkheid door de tegenpartij zal worden erkend, zijn wij bereid een groot eigen risico te dragen. In alle gevallen zullen wij ons tot het uiterste inspannen de advocatenkosten door te berekenen aan de tegenpartij.

Intakegesprek gratis
Het gebeurt vaak dat de rechtszoekende met een juridisch probleem (bang voor de kosten) geen contact durft op te nemen. Toch is het beter om dat wel te doen. In een vrijblijvend gesprek kunnen we bezien of en zoja in hoeverre het inschakelen van een advocaat noodzakelijk is en wat daarmee zou kunnen worden bereikt. Veelal is een goede start en een juiste aanpak van het probleem een voorwaarde voor succes. Net omdat die goede start geen belemmering mag opwerpen is het eerste gesprek vrijblijvend.

Tarieven en voorwaarden algemeen
Op alle overeenkomsten met ons kantoor zijn voor de cliënt standaard weinig belastende voorwaarden van toepassing.

Basistarieven
Het tarief zal afhankelijk zijn van de aard, de omvang en het belang van de zaak en zal afzonderlijk in elke kwestie met U worden besproken en vooraf schriftelijk worden vastgelegd. Zo ontstaat voor de cliënt duidelijkheid en zekerheid.

Bijzondere voorwaarden bij doorberekening van de kosten aan de tegenpartij
Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij proberen wij zoveel mogelijk de advocatenkosten voor het grootst mogelijke deel door te berekenen aan de aansprakelijke tegenpartij. De tegenpartij is veelal ook gehouden om een redelijk advocatentarief op grond van de tussen advocaat en cliënt gemaakte afspraken te betalen. Dit lukt overigens niet altijd voor de volle 100%. Het verschil blijft voor rekening van de opdrachtgever. Veelal zijn daarbij aantrekkelijke voorwaarden van toepassing.

Vooral bij personenschade en onteigeningen is het mogelijk om de advocatenkosten door te berekenen. Wij zijn bereid in vele gevallen een eigen risico te aanvaarden van 75% op onze tarieven (niet op kosten derden). Uw geringe eigen bijdrage zal dan pas op het einde van de zaak worden afgerekend. U hoeft dat niet voor te schieten.
Onze kosten zullen in dat geval worden doorberekend aan de verzekeringsmaatschappij en/of de tegenpartij.
Indien de aansprakelijkheid vast staat en de tegenpartij de schade en daarbij de advocatenkosten moet vergoeden zal Mr R.M.W.H. Bedaux en/of de medewerker(ster)s zelf een eigen risico nemen van 75% op het tarief.

Dit betekent dat indien daar schriftelijk overeenstemming over bestaat maximaal 25% van het tarief voor rekening kan komen van de cliënt en dan 75% van het risico (wat de advocatenkosten betreft) voor rekening van kantoor blijven.

Neem contact op

reCAPTCHA is required.

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomst tussen advocatenkantoor Bedaux en cliënt (opdrachtgever, opdrachtgeefster) is van toepassing de hieronder vermelde geschillenregeling en/of geschillenregeling Advocatuur.

Mr R.M.W.H. Bedaux en zijn medewerksters zullen de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren.

  • De advocaat van Uw keuze zal de opdracht persoonlijk uitvoeren wel met behulp van de medewerksters.
  • Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zullen wij ons enkel en alleen door uw belang laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  • Daarbij zal de advocaat handelen op de wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.
  • De cliënt zal zo veel mogelijk op de hoogte worden gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen.
  • Er is geen sprake van een resultaatverbintenis. Hierbij geldt het volgende:
  • Een resultaat kan niet worden beloofd.
  • Elke procedure heeft risico’s.

Cliënt wordt erop gewezen dat ook en indien en voorzover er sprake is kostenloze rechtsbijstand er altijd het risico bestaat van veroordeling in de proceskosten van de tegenpartij. Dit risico wordt door de toevoeging niet gedekt.

De toevoeging dekt derhalve niet het risico van de kostenveroordeling af van de wederpartij en/of voor het betalen van kosten deskundigen.

Ook moet worden gewezen op het risico dat een verstrekte toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken.

Bij het begin van de opdracht zullen de doelstellingen, mogelijkheden en onmogelijkheden worden besproken alsmede de daarvoor in rekening te brengen tarieven.

Voor zover geen bijzondere schriftelijke afspraken zijn gemaakt zijn de basistarieven van toepassing:

Alle feitelijke gegevens kunnen mede worden afgecheckt door de medewerksters die eveneens als Mr R.M.W.H. Bedaux een geheimhoudingsplicht hebben omtrent alle door cliënt ter beschikking gestelde gegevens. Het doornemen, corrigeren, aanvullen, bijwerken van gegevens kan derhalve in overleg met de medewerksters geschieden.

Het feit dat een schadeberekening aanvankelijk hoger is opgezet wil niet zeggen dat indien het uiteindelijk resultaat minder is, de procedure of het resultaat teleurstellend is.

Indien binnen de afspraken een korting wordt gegeven voor het geval een procedure niet wordt gewonnen, is op het normale tarief een opslag verschuldigd gelijk aan die korting als de procedure wordt gewonnen en/of naar omstandigheden succesvol wordt afgewikkeld.

Indien afspraken worden gemaakt over een tarief voor een bepaalde procedure, wordt altijd bedoeld de procedure in de betreffende instantie en geldt dat niet voor verdere beroepen cq hogere instanties.

Indien en voor zover er enig geschil is tussen partijen omtrent het tarief, het resultaat of de behandelingswijze van het dossier en de verdere afwikkeling van de kwestie ten opzichte van de wederpartij, is de voornoemde geschillenregeling van toepassing. Ondanks dit zullen partijen het volgende in acht nemen:

  • Partijen overleggen over het geschil en formuleren zoveel mogelijk waarop het geschil betrekking heeft
  • Partijen overleggen over de aanstelling van een arbiter die bindend omtrent het geschil zou kunnen beslissen
  • Indien geen overeenstemming wordt bereikt over een arbiter gaan partijen ermee akkoord dat het reglement geschillencommissie advocatuur van toepassing is

Cliënt kan een exemplaar daarvan opvragen bij Advocatenkantoor Bedaux danwel op de internetsite

www.advocatenorde.nl

Het opgemelde geschil is begrensd tot een totale aansprakelijkheid van € 10.000,00.

De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Bedaux is beperkt tot het bedrag van de totale declaratie incl BTW en indien deze minder is dan dit bedrag tot het voornoemde maximum van € 10.000,00 en in ieder geval maximaal tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij dekt. Dit bedrag is maximaal per geval € 1.000.000,-

Leave a Reply

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.