Tarieven

Tarieven en (gesubsidieerde) rechtsbijstand

 

Duidelijke afspraken, heldere tarieven

Mensen maken zich vaak zorgen over de kosten van het inschakelen van een advocaat. Dat hoeft niet bij Cogens Advocaten.

Wij informeren u vooraf volledig over de mogelijkheden, kosten en opbrengsten. En we garanderen u dat we u van begin tot eind op de hoogte blijven houden.

Natuurlijk is het inschakelen van een advocaat niet gratis. Maar als we voor u aan het werk gaan dan doen we dat niet eerder dan dat aan u volstrekt duidelijk is wat de kosten kunnen zijn. We leggen u eventuele bijkomende kosten uit en bespreken wat de mogelijkheden zijn om de kosten te verhalen. En u kunt van één ding zeker zijn: aan verborgen kosten doen we niet.

Cogens Advocaten houdt de kosten voor u altijd zo beperkt mogelijk. We werken het liefst met vaste tarieven voor veel voorkomende juridische aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld een ontslagzaak of een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding.

Niet iedere zaak leent zich echter voor behandeling op basis van een vast tarief. Bij langdurige dossiers en adviestrajecten hanteren we een uurtarief. Ook dan maken we een inschatting van onze werkzaamheden en wegen we met u de kosten en baten af voordat we aan het werk gaan.

Betaald uw rechtsbijstand verzekering de kosten?

Het is mogelijk dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten voor juridische bijstand dekt. Op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie d.d. 14 mei 2020 zijn Nederlandse verzekeraars verplicht de kosten met betrekking tot de rechtsbijstand in de voorbereidende fase (dus de fase naar aanloop van een procedure) én de kosten van de gerechtelijke of administratieve fase van de advocaat of externe procesvertegenwoordiger naar keuze volledig te vergoeden, dus met inbegrip van voorbereiden (dossierstudie, analyseren, strategie), overleggen, correspondentie, besprekingen, rechtsbijstand ter voorbereiding op mediation, rechtsbijstand tijden mediation, schikkingspogingen en de effectuering van de schikking.

U heeft in dat geval, als verzekerde, recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van uw keuze. We helpen u, waar nodig, de aanvraag bij uw verzekering te doen. De kosten voor mediation worden door steeds meer verzekeringen vergoed.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Als u rechtsbijstand nodig heeft, maar u kunt dit niet betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u wel een eigen bijdrage.

 

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

U komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • U mag niet te veel verdienen.
  • U mag niet te veel vermogen hebben.
  • De financiële opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn.
  • U moet een goede reden hebben om rechtsbijstand aan te vragen.

 

De inkomensgrenzen en de tarieven voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op www.rechtsbijstand.nl.

 

Griffierechten en proceskosten niet vergoed

Rechtsbijstand dekt alleen de kosten van juridische bijstand. Griffierechten vallen hier niet onder. Zie ook www.rechtspraak.nl.

De proceskosten (kosten van onder meer deurwaarder, dagvaarding, getuigen) betaalt u zelf. Als de rechter u gelijk geeft, betaalt de tegenpartij deze kosten. Krijgt u geen gelijk, dan moet u de proceskosten zelf betalen.

 

Heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten?

Het is voor rechtsbijstand verzekeraars op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013 intussen verplicht om hun verzekerden een vrije advocaatkeuze te bieden als er een procedure gevoerd moet worden.

U heeft in dat geval, als verzekerde, recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van uw keuze. Cogens Advocaten is u hierbij graag van dienst.

U als verzekerde staat het dus vrij om te kiezen wie in een gerechtelijke procedure als raadsman optreedt.

Als uw verzekeraar niet akkoord wenst te gaan met úw zienswijze, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Middels deze wettelijk vastgelegde regeling is het mogelijk om een bindend advies bij een externe advocaat (wederom naar vrije keuze) te verzoeken. Cogens Advocaten is u hierbij wederom behulpzaam om úw recht te halen !

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Een of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de Rechtbank

Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie

Roeleven Advocaten en Mediators kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (mediation) dan wel wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Beëindig je relatie op een verstandige manier.

Cogens advocaten

reCAPTCHA is required.